Capacitació

 

L’obtenció del curs de capacitació, o denominat comunament “curs de transportistes”, habilita als seus posseïdors per a que puguin ser titulars de Targetes de Transport.

L’obtenció de les Targetes de Transport són obligatòries per poder realitzar transport públic de mercaderies, ja sigui de vehicles lleugers o pesats, independentment del seu àmbit, transitari i emmagatzemista-distribuïdor (un operador de transport)

Aquest curs es fa una vegada a l’any. La seva assistència no és obligatòria però si molt recomanable.

Aquest curs es realitza els dissabtes al matí i sol començar a principis de any i acabar a mitjans

Hi ha dos tipus de curs:

AUTONÒMIC, o lleuger: Va destinat a persones que vulguin exercir tan sols a Catalunya.
Per aprobar el curs s’ha de superar una prova convocada anualment pel Ministeri de Foment. La prova constarà d’un únic exercici compost per 50 preguntes tipus test amb quatre respostes alternatives a triar una.

NACIONAL-INTERNACIONAL, o pesat: Va destinat a persones que vulguin exercir per Espanya i Europa.
Per aprobar el curs s’han de superar dos tipus de prova convocades anualment pel Ministeri de Foment. Les proves constaran d’un únic exercici estructurat en dues parts:

PRIMERA PART: Compost per 100 preguntes tipus test amb quatre respostes alternatives a triar una.
SEGONA PART: Consta de 6 supòsits pràctics a resoldre mitjançant una explicació escrita.

 

més informacio del curs