Permis per Punts

El permís per punts va començar l’ 1 de juliol de 2006.

Des d’aquesta data, els titulars de permisos de conduir, per norma general, disposen d’un total de 12 punts, excepte els titulars de permisos amb una antiguitat inferior a 3 anys i els que, després de perdre l’assignació total de punts, hagin obtingut de nou el permís o llicència, que disposen de 8 punts.

El crèdit de punts és únic i independent, de si s’és titular d’una llicència o un permís de conducció, i, per tant, el titular d’una llicència que obtingui un permís mantindrà el mateix crèdit de punts.

Els titulars de permisos de conducció que conservin tots els punts per no haver estat sancionats per via administrativa, rebran una bonificació de dos punts, després del tercer any, i d’un punt més al cap dels tres anys següents, de manera que poden acumular un màxim de 15 punts.
Les infraccions més freqüents són:

 • Excés de velocitat
 • Conduir sense cinturó de seguretat
 • Conduir sense casc
 • Conduir sobre els efectes d’alcohol
 • Circular utilitzant manualment el telèfon mòbil o manipulant el navegador o GPS.

Les infraccions que suposen la perduda automàtica dels punts són:

 • Superar el límit de velocitat:

 

 

 • PERDUDA DE 3 PUNTS
  • Fer un canvi de sentit incomplint la Llei de seguretat viària.
  • Conduir sense cinturó de seguretat ni sistemes de retenció infantil..
  • Conduir sense casc o amb casc no homologat.
  • Conduir utilitzant auriculars o altres dispositius que disminueixin l’atenció.
  • Conduir utilitzant manualment el mòbil o manipulant el navegador o GPS.
  • Conduir vehicles utilitzant mecanismes de detecció de radars o cinemòmetres.

 

 • PERDUDA DE 4 PUNTS
  • Conduir amb el permís suspès o tenint prohibit l’ús del vehicle que es condueix.
  • Conduir un permís sense el permís o la llicència adequada.
  • Conduir amb una taxa d’alcohol superior a 0.25 i fins a 0.50 mg/l d’aire espirat (entre 0.15 i 0.30 mg/l per als professionals i titulars d’un permís amb menys de dos anys d’antiguitat).
  • Llançar objectes perillosos a la via (que puguin provocar incendis, accidents,…) o obstaculitzar la circulació.
  • No respectar les prioritats de pas i no parar-se davant d’un *stop o semàfor vermell. No respectar les indicacions de l’agent de tràfic.
  • Avançar posant en perill els que circulin en sentit contrari o en circumstàncies de visibilitat reduïda.
  • Avançar posant en perill o molestant als ciclistes
  • No respectar la distància de seguretat amb el vehicle de davant.
  • Fer la maniobra de marxa enrere en autopistes i autovies.

 

 • PERDUDA DE 6 PUNTS
  • Conduir amb una taxa d’alcoholèmia de més de 0.50mg/l, o sota els efectes de drogues o estimulants (0.30mg/l per a professionals o titulars d’un permís amb menys de dos anys d’antiguitat).
  • Negar-se a passés la prova d’alcoholèmia o de drogues i substancies estupefaents.
  • Circular en sentit contrari.
  • Conduir de forma temerari o participar en carreres de vehicles no autoritzades.
  • L’excés de més del 50% del temps de conducció o la minoració en més del 50% del temps de descans, quan es tracta d’un transportista.
  • Alterar el funcionament del tacògraf o del limitador de velocitat.
  • Conduir vehicles que tinguin instal·lats inhibidors de radars o *cinemómetros o qualsevol altre mecanisme dirigit a interferir en el correcte funcionament del sistema de vigilància de tràfic.

 

 • INFRACCIONS MOLT GREUS

La pèrdua de punts es produeix per sanció ferma en via administrativa per infraccions greus i molt greus que comportin pèrdua de punts.

No es poden perdre per acumulació d’infraccions en un mateix dia més de 8 punts, excepte que es produeixi una infracció molt greu, cosa que signifiqués la perduda total de punts que correspongui:

 1. No respectar el límit de velocitat establerta reglamentàriament
 2. Circular en un tram a una velocitat mitja superior al límit establert reglamentàriament
 3. La conducció per las vies objecte d’aquesta Llei havent ingerit begudes alcohòliques amb una tassa superior a la que estableix el reglament, i , en qualsevol cas, la conducció sota els efected’estupefaents , psicotròpics, estimulants i qualsevol altra substància d’efectes anàlegs
 4. Incomplir la obligació de tots els conductors de vehicles de sotmetre’s a les probes que estableix la detenció de possibles intoxicacions alcohòliques, estupefaents, psicotròpics, estimulants i qualsevol altra substància d’efectes anàlegs, i la dels altres usuaris de la via quan es trobin implicats en algun accident de circulació.
 5. La conducció temerària
 6. La circulació en sentit contrari al establert.
 7. Participar en competicions i carreres no autoritzades.
 8. Conduir vehicles que tinguin instal•lats inhibidors de radars o cinemòmetres o qualsevol altre mecanisme dirigit a interferir en el correcte funcionament del sistema de vigilància de trànsit.
 9. L’excés de més del 50% del temps de conducció o la minoració en més del 50% del temps de descans, quan es tracte d’un transportista.

 

 • TIPUS DE CURSOS:

Hi ha dos tipus de cursos depenent del motiu de la perduda:

 • RECUPERACIÓ DE PUNTS:
  • Durada: 12 hores lectives.
  • S’imparteix en dues o tres jornades.
  • Permet recuperar un màxim de 6 punts.
 • RECUPERACIÓ DE PERMIS:
  • Durada: 24 hores lectives.
  • S’imparteix en quatre o sis jornades.
  • Permet recuperar l’autorització per tornar a conduir, ja sigui per perduda total de punts o per sentència judicial.
  • S’ha de realitzar un examen tipus test de 30 preguntes i 3 fallades.

 

més informació del curs